top of page

Brezplačna pravna pomoč je namenjena socialno šibkim, katerim je tako omogočen dostop do sodnega varstva. Brezplačna pravna pomoč primarno omogoča sodno varstvo, izjemoma tudi predsodno svetovanje, sklenitev poravnav. Za sodno varstvo po tem zakonu se poleg varstva pravic, obveznosti in pravnih razmerij ter varstva pred obtožbami v kazenskih zadevah pred za to ustanovljenimi domačimi in mednarodnimi sodišči štejejo tudi vse oblike izvensodnega poravnavanja sporov, določene z zakonom.

Brezplačna pravna pomoč po zakonu pomeni pravico upravičenca do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč (ki jo nudi odvetnik) in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka. Brezplačna pravna pomoč torej ni brezplačna, ampak pomeni, da država plača (z zakonom znižani) znesek odvetniške nagrade za primer, ki ga zaprosi prosilec (posameznik) ter odobri Služba za brezplačno pravno pomoč (sodišče) v razmerju do določenega ali izbranega odvetnika. Vsakdo, ki je pod pogoji po tem zakonu lahko upravičenec do brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si mora prizadevati, da se sporno razmerje reši izvensodno, če so za to zagotovljeni ustrezni pogoji po zakonu. Brezplačna pravna pomoč torej ne pomeni pravdanja brez omejitev ali dolžnosti.


Obrazec za BPP se pošlje na: Okrožno sodišče v Ljubljani, Služba za BPP, Slovenska cesta 41, SI-1000 Ljubljana. Kot izbranega odvetnika je potrebno vnesti ime in priimek odvetnika, ki ste ga izbrali. V primeru, da se odločite za nas, je potrebno vpisati za izvajalca BPP :odvetnika Prus Pipuš Petra, Zemljemerska ul.12, 1000 Ljubljana.

Za izpolnitev pogojev za pridobitev BPP (brezplačna pravna pomoč) morate izpolnjevati finančne pogoje (socialno-ekonomska ogroženost) in vsebinski pogoji (verjetnost uspeha) ter izpolniti obrazec (BPP in BPP-družina za družinske člane) ter ga poslati na Okrožno sodišče po vašem stalnem ali začasnem prebivališču, razen v primeru delovnega/socialnega spora, ko obrazec pošljete na delovno in socialno sodišče ali v primeru upravnega spora na upravno sodišče. (v primeru, da boste vložili obrazec brezplačne pravne pomoči na napačno sodišče, bo to po preverjanju zadevo samo odstopilo na pristojno sodišče, lahko pa bi se zaradi tega odločanje zavleklo). Brezplačna pravna pomoč se torej presoja v okviru strokovnih služb istega sodišča (oz. iste krajevne in stvarne pristojnosti), ki bi odločalo o primeru, vendar o sami utemeljenosti primera (razen presoje teoretične verjetnosti) ne presoja.

Obrazec za BPP prejmete na tej povezavi (klikni)
 

Do brezplačne pravne pomoči so upravičene:

  • fizične osebe, ki so državljani RS in imajo stalno prebivališče v RS, so državljani EU in imajo stalno prebivališče v RS;

  • društva s statusom društva v javnem interesu po določilih zakona o brezplačni pravni pomoči;

  • na obrazcu je potrebno navesti vse vaše premoženje in prihodke

  • osebe, če povprečni mesečni dohodki po pravilih zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (po pravilih dodeljevanja denarno socialne pomoči) vaših družinskih članov (zakonca in otrok, ki ste jih po zakonu dolžni vzdrževati) ne presegajo 577,62 EUR (v letu 2016) na družinskega člana (npr. če ste poročeni in imate enega mladoletnega otroka, torej dohodek družine ne sme presegati 1732,86 EUR), če prejemate denarno socialno pomoč (v tem primeru se dohodkovni cenzus ne preverja);

  • osebe, če ne razpolagajo s premoženjem (večje) vrednosti, ki bi lahko dajalo prihodke, kar bi vplivalo na dohodkovni kriterij (stanovanje ali hiša v kateri živite se redoma ne upošteva, če kvadratura izračunana na posameznega člana družine ne presega kriterijev) ali če prejemate denarno socialno pomoč (v tem primeru se dohodkovno-premoženjski cenzus ne preverja);

  • osebe katerih pravna zadeva ima možnosti za uspeh in hkrati v postopku zasledujejo pomembno osebnostno pravico (vsebinski kriterij);


Predlagamo, da se pred vložitvijo vloge oz. prošnje za brezplačno pravno pomoč dogovorite z odvetnikom, ali bo vaše primer prevzel in se tako izognete morebitnim neprijetnim presenečenjem. Brezplačna pravna pomoč namreč ne izvajajo vse odvetniške pisarne ali sprejemajo vse vrste primerov.

bottom of page